Pomoc finansowa dla rodziców i uczniów
czcionka

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w bieżącym roku szkolnym można uzyskać pomoc finansową
w następujących formach:

1. Bezpłatne posiłki dla dzieci:

Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł.

2. Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nie przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, w terminie do 15 września.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Druki wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego można pobrać w Ośrodku pomocy społecznej lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielcu, w zakładce: druki do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 787 57 52, 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

Dodatkowe informacje dot. zasiłku losowego na stronie:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/dla-organow-prowadzacych-komunikaty/rzadowy-program-pomocy-dzieciom-i-uczniom-w-formie-zasilku-losowego-na-cele-edukacyjne/

 

Wywiadówka24

Dziennik nauczyciela

Nauczanie zdalne

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting