czcionka

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej przy

Szkole Podstawowej nr 6

dla przyszłych uczniów klas I - rok urodzenia 2014

 1. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III rodziców pracujących - inne sytuacje wskazuje regulamin świetlicy dostępny na stronie szkoły zakładka " świetlica". Każdy przypadek traktujemy indywidualnie.
 2. Świetlica szkolna jest bezpłatna.
 3. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - prawidłowe wypełnienieKarty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej”.
 4. Dokonując zapisu do świetlicy rodzic (prawny opiekun) wypełnia również " Upoważnienie do odbioru dziecka".
 5. „Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej” oraz " Upoważnienia do odbioru ucznia " są do pobrania na stronie internetowej szkoły zakładka " świetlica ".
 6. Wypełniony poprawnie wniosek - „Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej” oraz " Upoważnienie do odbioru ucznia " należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 01.03 do 28.05.2021 r.
 7. Karty nieprawidłowo wypełnione lub z brakami nie będą brane pod uwagę,
 8. Rodzic podpisując wniosek jednocześnie oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 9. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, kierownik świetlicy, wychowawcy świetlicy.
 10. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej w trakcie roku szkolnego lub po zakończeniu rekrutacji decyduje dyrektor szkoły i kierownik świetlicy.
 11. Rodzic podejmując decyzję o rezygnacji z opieki świetlicowej informuje o tym fakcie kierownika świetlicy .
 12. Wszelkich informacji na temat rekrutacji do świetlicy można zasięgnąć dzwoniąc pod numer telefonu 17 787 5262.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiadówka24

Dziennik nauczyciela

Nauczanie zdalne

Znajdź nas na ...

Szkoła w chmurze

#Szkoła pamieta

szkola.jpg

Procedury covid -19

Konkursy 2019/2020

Filmoteka szkolna

sp6.mielec.ehost.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting